معاونت آموزشي  

                                         

معاون آموزشي مركز : دكتر عليرضا معرف

 

 Email :moarefa@sums.ac.ir 

وظايف معاونت آموزشي : 

 

  پيگيري مسائل آموزشي دانشجويان پزشكي و پرستاري 

 

  پيگيري و جذب منابع جهت ارتقا امكانات و تجهيزات آموزشي مانند كتابخانه و اينترنت 

 

 پيگيري شكايات واصله از بهياران از پزشكان و دانشجويان

 

 برنامه ريزي براي پزشكان عمومي شاغل در بيمارستان

 

                       

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 10:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ