پذيرش و مدارك پزشكي

 

مسئول  : سر کار خانم ساکت

 

Email : 

 

تلفن داخلی : 5477-5522-5521

 

واحد مدارك پزشكي شامل بخشهاي : پذيرش ، آمار ، مدارك پزشكي و بايگاني مدارك پزشكي مي باشد. 
  • بخش پذيرش شامل پذيرش و تشكيل پرونده بيماران بستري و سر پايي مي باشد.   
كليه بيماران اورژانس و غير اورژانس و يا يكي از بستگان درجه يك ايشان ، با در دست داشتن برگه دستور بستري پزشك ، دفتر چه بيمه ،
شناسنامه و كد ملي بيمار به اين بخش مراجعه نموده و تشكيل پرونده مي دهند.
همچنين پذيرش و نوبت دهي اتاق عمل نيز در همين بخش انجام مي پذيرد.
  • بخش آمار : آمار كل بيمارستان اعم از بخشهاي بستري و سر پايي ، درمانگاه و پاراكلينيك را در بر مي گيرد.
آمار بستري با توجه به آماري كه ماهيانه از تمامي بخشهاي بستري به اين واحد فرستاده مي شود ، تهيه و تدوين مي گردد.
آمار بستري ، درمانگاه و پاراكلينيك نيز ماهيانه از بخشهاي مختلف گرد آوري شده و آماده مي گردد.
علاوه بر ارسال منظم ماهيانه آمار به سازمانهاي مربوطه (واحد آمار و رايانه معاونت درمان ، معاونتهاي بهداشتي) آمارهاي گرد آوري شده
مورد بررسي و تنظيم قرار گرفته ، شاخصهاي استاندارد استخراج شده ،
گرافهاي آماري رسم شده و جهت بهره برداري و بودجه بندي مديريتي به صورت كتابچه هاي سه ماهه ، شش ماهه و سالانه به بخشهاي ذينفع اعلام مي گردد. 
  • بخش مدارك پزشكي :

1-تحویل پرونده بیماران از بخشهای بستری به بخش مدارک پزشکی

2-ترتیب اوراق طبق ترتیب استاندارد

3-شماره گذاری شده و در دفتر اندیکس ثبت می شود

4-بر اساس نوع بیماری با استفاده از کتاب ICD ) International Classification of Disease ) کد گذاری می شود

5-اطلاعات پرونده بیمار به همراه خلاصه ای از پرونده و شرح حال بیمار و کد مربوطه در سیستم کامپیوتری وارد می شود

           با توجه به كدهاي هر بيماري ، آمار و تحقيق و بررسي بر روي بيماريهاي مختلف امكان پذير مي باشد و اين بخش از همين طريق پاسخگوي محققين و مراجعين مي باشد.

همچنين پاسخگويي به مكاتبات مراجع قانوني ، ارگانها و سازمانهاي بيمه گر نيز از ديگر وظايف بخش مي باشد.

  • بخش بايگاني  : شامل نگهداري كليه پرونده ها و اوراق پرونده بيماران مي باشد.

 

  بايگاني و فايل پرونده هاي بر اساس سيستم سريالي مي باشد.
 با توجه به لزوم ايجاد پرونده الكترونيكي و نيا ز به فضاي بيشتر از سال 1388 اسكن پرونده هاي قديمي (مربوط به سال 1340 و پس از آن ) در 2 فاز ، آغاز شد .
فاز اول در انتهاي همان سال به پايان رسيد و فاز دوم  نیز در سال 92 به پایان رسیده است . فاز سوم در دست اقدام است .( كليه اوراق اصلي پرونده ها شامل :
برگه مشخصات  و پذیرش ، خلاصه پرونده ، دستور بستری ، شرح عمل  ، پاتولوژي ، و اقدامات درمانی مانند راديولوژي ، سونوگرافی و ...)اسكن شده ودر صورت نياز در اختيار مراجعين و بيماران قرار مي گيرد.
 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-11 18:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ