آگهی مزایده و مناقصه
شماره مزایده / استعلام
عنوان استعلامواحد برگزار کنندهموقعیتتاریخ آگهیتوضیحات
96فروش اموال اسقاطی مازادبیمارستان شهید دکتر فقیهی   96/04/20 شرایط عمومی
 برگ پیشنهاد قیمت
لیست اموال
پاكت ب
پاكت ج
96-125واگذاری انجام خونگیری بیماران بستریبیمارستان شهید دکتر فقیهی  روزنامه خبر 96/04/03فرم قرار داد
فرم مشخصات استعلام
 شرحي برعدم شمول قانون منع مداخله
 شرایط عمومی
 شرایط خصوصی
 برگ پیشنهاد قیمت
پاكت ب
پاكت ج
96استعلام امور عمرانی و تخریب داروخانه ( بایگانی قدیم )بیمارستان شهید دکتر فقیهی  روزنامه خبر 96/03/24 شرایط عمومی و خصوصی
 برگ پیشنهاد قیمت
 شرحي برعدم شمول قانون منع مداخله
پاكت ب
پاكت ج
96استعلام امور مکانیکی (لوله کشی) فاز دوم اتفاقاتبیمارستان شهید دکتر فقیهی  روزنامه خبر 96/02/27 شرایط عمومی و خصوصی
 برگ پیشنهاد قیمت
 شرحي برعدم شمول قانون منع مداخله
پاكت ب
پاكت ج
96استعلام امور عمرانی و تخریب فاز دوم اتفاقاتبیمارستان شهید دکتر فقیهی  روزنامه خبر 96/02/27 شرایط عمومی و خصوصی
 برگ پیشنهاد قیمت
 شرحي برعدم شمول قانون منع مداخله
پاكت ب
پاكت ج
96استعلام امور الکتریکی فاز دوم اتفاقاتبیمارستان شهید دکتر فقیهی
 روزنامه خبر 96/02/27 برگ پیشنهاد قیمت
 شرحي برعدم شمول قانون منع مداخله
 شرایط عمومی و خصوصی
پاكت ب
پاكت ج96-104

 
استعلام اجاره مکان بوفه مواد غذایی و تكثير اوراق مراجعین و بيماران 
بیمارستان شهید دکتر فقیهی  


 روزنامه خبر


 
 
 
 96/02/13
 
 
 
 شرایط عمومی و خصوصی
 برگ پیشنهاد قیمت
 شرحي برعدم شمول قانون منع مداخله
 موضوع استعلام
پاكت ب
پاكت ج
96-231فراخوان استعلام :فروش اقلام آزمایشگاهی
 بیمارستان شهید دکتر فقیهی   روزنامه خبر  
  96/02/14 شرایط عمومی و خصوصی
 برگ پیشنهاد قیمت
شرحي برعدم شمول قانون منع مداخله
موضوع استعلام
پاکت ب
پاکت ج
96-231فراخوان استعلام : کنترل ، حشرات ،جوندگان ودفع آفات بیمارستان شهید دکتر فقیهی    روزنامه خبر  
  96/02/14 شرایط عمومی و خصوصی
 برگ پیشنهاد قیمت
شرحي برعدم شمول قانون منع مداخله
موضوع استعلام
پاکت ب
پاکت ج
 96-230
 
 
 
 فراخوان استعلام : رضایت سنجی از بیماران همراهان پرسنل و فراگیرا

 
 
 
 بیمارستان شهید دکتر فقیهی   
 
 
 
 روزنامه خبر  
 
 
 
  96/02/06
 
 
 
 شرایط عمومی و خصوصی
 برگ پیشنهاد قیمت
  شرحي برعدم شمول قانون منع مداخله
موضوع استعلام
پاکت ب
 پاکت ج
95-220مرحله دوم :
استعلام فروش یک دستگاه خشک کن اسقاطی --یک دستگاه غلطک سه محور اسقاطی
بیمارستان شهید دکتر فقیهی    روزنامه خبر   96/01/16 شرایط عمومی
برگ پیشنهاد قیمت
95-220استعلام فروش یک دستگاه خشک کن اسقاطی --یک دستگاه غلطک سه محور اسقاطی
بیمارستان شهید دکتر فقیهی    روزنامه خبر   95/12/28 شرایط عمومی
برگ پیشنهاد قیمت
95-202استعلام فروش یک دستگاه سونوگرافیبیمارستان شهید دکتر فقیهی     روزنامه خبر    95/10/14 شرایط عمومی
برگ پیشنهاد قیمت
 95-215 استعلام انجام خون گیری بیماران       
بیمارستان شهید دکتر فقیهی     
  
روزنامه خبر   
 95/09/02 شرایط عمومی
برگ پیشنهاد قیمت
 شرحي برعدم شمول قانون منع مداخله
 شرایط اختصاصی
 فرم مشخصات مزایده و مناقصه
قرداد خونگیری
پاکت ب
پاکت ج
 
 
 
 
   95-201         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  استعلام تامين دو دستگاه آمبولانس  جهت نقل و انتقال بيماران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بیمارستان شهید دکتر فقیهی      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روزنامه خبر    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 95/08/12
 
 
 
برگ پیشنهاد قیمت
 چک لیست آمبولانس
 چک لیست تجهيزات فني خودرو
 چك ليست ماهيانه
لیست تجهیزات
 جرایم و فسخ قرار داد
 شرایط اختصاصی
 شرایط عمومی
 شرحي برعدم شمول قانون منع مداخله
 فرم مشخصات مزایده و مناقصه
نحوه پرداخت
پاکت ب
پاکت ج
 
 
 
 95-114
 
 
 
 
 
 آگهی فراخوان استعلام عمومی اجاره مکان نوبت دهی تلفنی و اینترنتی
 
 
  بیمارستان شهید دکتر فقیهی روزنامه خبر  
 
 
  25/07/95
 
 
 شرایط خصوصی و عمومی
  شرحي برعدم شمول قانون منع مداخله
  فرم پیشنهاد قیمت
  فرم مشخصات مزایده و مناقصه
 پاکت ب
 پاکت ج
  95-201           استعلام تامين دو دستگاه آمبولانس  جهت نقل و انتقال بيماران
 
بیمارستان شهید دکتر فقیهی      روزنامه خبر                 
95/07/07
برگ پیشنهاد قیمت
 چک لیست آمبولانس
 چک لیست تجهيزات فني خودرو
 چك ليست ماهيانه
 لیست تجهیزات
 جرایم و فسخ قرار داد
 شرایط اختصاصی
 شرایط عمومی
 شرحي برعدم شمول قانون منع مداخله
 فرم مشخصات مزایده و مناقصه
 نحوه پرداخت
 پاکت ب
 پاکت ج
 95-114آگهی فراخوان استعلام عمومی اجاره مکان نوبت دهی تلفنی و اینترنتی بیمارستان شهید دکتر فقیهیروزنامه خبر  27/06/95شرایط خصوصی و عمومی
 شرحي برعدم شمول قانون منع مداخله
 فرم پیشنهاد قیمت
پاکت ب
پاکت ج
95-104اجاره مكان بوفه مواد غذايي و تكثير اوراق مراجعين و بيمارانبیمارستان شهید دکتر فقیهی روزنامه خبر نوبت اول  11/02/95 و             
نوبت دوم 12/02/95
 آگهی مزایده
برگ پیشنهاد قیمت
شرایط اختصاصی
شرایط عمومی
شرحی بر عدم شمول قانون منع مداخله 
فرم مشخصات مزایده و مناقصه
قرارداد اجاره
پاکت ب
پاکت ج
 آگهی فراخوان استعلام عمومی
دو دستگاه امحاء زباله
بیمارستان شهید دکتر فقیهی
  توضیحات بیشتر

فرم پیشنهاد قیمت

 94-104اجاره مكان بوفه مواد غذايي مراجعين و بيماران بیمارستان شهید دکتر فقیهی روزنامه خبر  نوبت اول  20/11/94اصلاحیه
 آگهی مزایده
برگ پیشنهاد قیمت
شرایط اختصاصی
شرایط عمومی
شرحی بر عدم شمول قانون منع مداخله 
فرم مشخصات مزایده و مناقصه
قرارداد اجاره
پاکت ب
پاکت ج
94-104اجاره مكان  تكثير اوراق مراجعين ،  بيماران و بيمارستان بیمارستان شهید دکتر فقیهیروزنامه خبرنوبت اول 20/11/94اصلاحیه
آگهی مزایده
برگ پیشنهاد قیمت
شرایط اختصاصی
شرایط عمومی
شرحي برعدم شمول قانون منع مداخله
فرم مشخصات مزایده و مناقصه
قرارداد اجاره
پاکت ب
پاکت ج
94-108واگذاری مشارکتی واحد مشاوره روانشناسیبیمارستان شهید دکتر فقیهیروزنامه خبر نوبت اول 1/2/94
کلیک کنید
94-107واگذاری مشارکتی انجام خدمات نوار قلب و نوار مغز درمانگاه بیمارستان شهید دکتر فقیهیروزنامه خبر نوبت اول 26/1/94 و نوبت دوم 27/1/94کلیک کنید
104-93
اجاره مكان بوفه مواد غذايي و تكثير اوراق مراجعين بیمارستان شهید دکتر فقیهیروزنامه خبر نوبت اول 3/10/93 و نوبت دوم 4/10/93کلیک کنید
107-93واگذاری تزریقات سرپائی اتفاقات و نوار قلب اتفاقات و نوار قلب تمام بخشهای بستریبیمارستان شهید دکتر فقیهیروزنامه خبرنوبت اول 26/7/93 و نوبت دوم 27/7/93کلیک کنید
101-93واگذاری مکان و تجهیزات نوار مغز و نوار قلببیمارستان شهید دکتر فقیهیروزنامه خبرنوبت اول 6/2/93 و نوبت دوم 7/2/93کلیک کنید
103-93دو دستگاه دیزل ژنراتوربیمارستان شهید دکتر فقیهیروزنامه خبرنوبت اول 18/1/93 و نوبت دوم 19/1/93کلیک کنید

شماره مناقصهعنوان مناقصهواحد برگزار کنندهموقعیتتاریخ آگهیتوضیحات
94-201تامین دو دستگاه آمبولانسبیمارستان شهید دکتر فقیهیروزنامه خبر نوبت اول 25/5/94 و نوبت دوم 26/5/94 کلیک
کنید
94-103تامين سرويس اياب و ذهاب كاركنان بيمارستان و پيك موتوري  شهيد دكتر فقيهي  برابر شرايط اختصاصي مناقصه (جدید )بیمارستان شهید دکتر فقیهیروزنامه خبر نوبت اول 16/2/94 و نوبت دوم 16/2/94 کلیک
کنید
94-103تامين سرويس اياب و ذهاب كاركنان بيمارستان و پيك موتوري  شهيد دكتر فقيهي  برابر شرايط اختصاصي مناقصه بیمارستان شهید دکتر فقیهیروزنامه خبر نوبت اول 26/1/94 و نوبت دوم 27/1/94کلیک کنید
93-105واحد لاندری با مکان و تجهیزات
بیمارستان شهید دکتر فقیهیروزنامه خبرنوبت اول 18/11/93 و نوبت دوم 19/11/93کلیک کنید
93-105واحد مشاوره تغذیهبیمارستان شهید دکتر فقیهیروزنامه خبرنوبت سوم 16/11/93 کلیک کنید
93-105
واحد مشاوره تغذیه
بیمارستان شهید دکتر فقیهیروزنامه خبرنوبت اول 11/11/93 و نوبت دوم 12/11/93کلیک کنید
93-106واگذاری واحد لاندریبیمارستان شهید دکتر فقیهیروزنامه خبرنوبت اول 4/11/93 و نوبت دوم 5/11/93کلیک کنید
201-93تامین دو دستگاه آمبولانسبیمارستان شهید دکتر فقیهیروزنامه خبرنوبت اول 11/5/93 و نوبت دوم 12/5/93 کلیک کنید
103-93تامین سرویس ایاب و ذهاببیمارستان شهید دکتر فقیهیروزنامه خبرنوبت اول 1/2/93 و نوبت دوم 2/2/93کلیک کنید
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-20 8:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ