جدول دوره های آموزشی پرستاری سال


فروردین


 
شنبه    5  12  19  26 مدون اعتبار بخشی( جراحی قلب)
یکشنبه    6  13  20  27
دوشنبه    7  14  21  28
سه شنبه  1  8  15  22  29 مدون اعتبار بخشی(ویژه)
چهارشنبه  2  9  16  23  30 مدون اعتبار بخشی( سی سی یو+ ویژه)
پنج شنبه  3  10  17  24  31
جمعه  4  11  18  25  

اردیبهشت


شنبه    2   9 مدون اعتبار بخشی( جراحی قلب)  16 مدون اعتبار بخشی( جراحی قلب)  23 مدون اعتبار بخشی( جراحی قلب) 30 مدون اعتبار بخشی( جراحی قلب)
یکشنبه    3  10 مهارت پرستاری(جراحی قلب)  17 مهارت پرستاری(جراحی قلب) مدون اعتباربخشی(سرپرستاران)  24 مهارت پرستاری(جراحی قلب- داخلی) 31 مدون اعتباربخشی(سرپرستاران)
دوشنبه    4  11  18 مهارت پرستاری(جراحی )  25 مهارت پرستاری(جراحی ) مدون اعتباربخشی( داخلی)  
سه شنبه    5  12 مهارت پرستاری(ویژه- سی سی یو)  19 مهارت پرستاری(ویژه- سی سی یو) مدون اعتباربخشی( جراحی)  26 مهارت پرستاری(ویژه- سی سی یو)  مدون اعتباربخشی( جراحی)  
چهارشنبه    6 مدون اعتباربخشی(سی سی یو- ویژه)  13 مدون اعتباربخشی(سی سی یو- ویژه)  20  27 مدون اعتباربخشی(سی سی یو- ویژه) بالن پمپ  
پنج شنبه    7  14 مدون اعتباربخشی(اتاق عمل)  21 مدون اعتباربخشی(اتاق عمل)  28 مدون اعتباربخشی(اتاق عمل)- ساکشن  
جمعه  1  8  15  22  29  


خرداد


شنبه   6 مدون اعتبار بخشی( جراحی قلب) 13 مدون اعتبار بخشی( جراحی قلب) 20 آریتمی 27 بالن پمپ
یکشنبه   7 مهارت پرستاری(جراحی قلب- داخلی) مدون اعتباربخشی(سرپرستاران) 14 21 مهارت پرستاری( داخلی) مدون اعتباربخشی(سرپرستاران) 28 مدون اعتباربخشی(سرپرستاران)
دوشنبه
1 مهارت پرستاری(جراحی- سرپرستاران ) مدون اعتباربخشی( داخلی) 8 مهارت پرستاری(جراحی- سرپرستاران )مدون اعتباربخشی( داخلی) 15 22 مدون اعتباربخشی( داخلی) مهارت پرستاری(سرپرستاران) 29 مدون اعتباربخشی( داخلی) مهارت پرستاری(سرپرستاران)
سه شنبه 2 مهارت پرستاری(ویژه- سی سی یو)  مدون اعتباربخشی( جراحی) 9 مهارت پرستاری(ویژه - سی سی یو)  مدون اعتباربخشی( جراحی) 16  مدون اعتباربخشی( جراحی) 23  مدون اعتباربخشی( جراحی) 30
چهارشنبه 3 مدون اعتباربخشی(سی سی یو- ویژه) 10 مدون اعتباربخشی(سی سی یو- ویژه) 17 مدون اعتباربخشی( ویژه) 24 مدون اعتباربخشی( ویژه) 31
پنج شنبه 4 مدون اعتباربخشی(اتاق عمل) 11 مدون اعتباربخشی(اتاق عمل) 18 مدون اعتباربخشی(اتاق عمل) 25  
جمعه 5 12 19 26  تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-21 18:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ