جدول دوره های آموزشی پرستاری سال 96


فروردین


 
شنبه    5  12  19  26 مدون اعتبار بخشی( جراحی قلب)
یکشنبه    6  13  20  27
دوشنبه    7  14  21  28
سه شنبه  1  8  15  22  29 مدون اعتبار بخشی(ویژه)
چهارشنبه  2  9  16  23  30 مدون اعتبار بخشی( سی سی یو+ ویژه)
پنج شنبه  3  10  17  24  31
جمعه  4  11  18  25  

اردیبهشت


شنبه    2   9 مدون اعتبار بخشی( جراحی قلب)  16 مدون اعتبار بخشی( جراحی قلب)  23 مدون اعتبار بخشی( جراحی قلب) 30 مدون اعتبار بخشی( جراحی قلب)
یکشنبه    3  10 مهارت پرستاری(جراحی قلب)  17 مهارت پرستاری(جراحی قلب) مدون اعتباربخشی(سرپرستاران)  24 مهارت پرستاری(جراحی قلب- داخلی) 31 مدون اعتباربخشی(سرپرستاران)
دوشنبه    4  11  18 مهارت پرستاری(جراحی )  25 مهارت پرستاری(جراحی ) مدون اعتباربخشی( داخلی)  
سه شنبه    5  12 مهارت پرستاری(ویژه- سی سی یو)  19 مهارت پرستاری(ویژه- سی سی یو) مدون اعتباربخشی( جراحی)  26 مهارت پرستاری(ویژه- سی سی یو)  مدون اعتباربخشی( جراحی)  
چهارشنبه    6 مدون اعتباربخشی(سی سی یو- ویژه)  13 مدون اعتباربخشی(سی سی یو- ویژه)  20  27 مدون اعتباربخشی(سی سی یو- ویژه) بالن پمپ  
پنج شنبه    7  14 مدون اعتباربخشی(اتاق عمل)  21 مدون اعتباربخشی(اتاق عمل)  28 مدون اعتباربخشی(اتاق عمل)- ساکشن  
جمعه  1  8  15  22  29  


خرداد


شنبه   6 مدون اعتبار بخشی( جراحی قلب) 13 مدون اعتبار بخشی( جراحی قلب) 20 آریتمی 27 بالن پمپ
یکشنبه   7 مهارت پرستاری(جراحی قلب- داخلی) مدون اعتباربخشی(سرپرستاران) 14 21 مهارت پرستاری( داخلی) مدون اعتباربخشی(سرپرستاران) 28 مدون اعتباربخشی(سرپرستاران)
دوشنبه
1 مهارت پرستاری(جراحی- سرپرستاران ) مدون اعتباربخشی( داخلی) 8 مهارت پرستاری(جراحی- سرپرستاران )مدون اعتباربخشی( داخلی) 15 22 مدون اعتباربخشی( داخلی) مهارت پرستاری(سرپرستاران) 29 مدون اعتباربخشی( داخلی) مهارت پرستاری(سرپرستاران)
سه شنبه 2 مهارت پرستاری(ویژه- سی سی یو)  مدون اعتباربخشی( جراحی) 9 مهارت پرستاری(ویژه - سی سی یو)  مدون اعتباربخشی( جراحی) 16  مدون اعتباربخشی( جراحی) 23  مدون اعتباربخشی( جراحی) 30
چهارشنبه 3 مدون اعتباربخشی(سی سی یو- ویژه) 10 مدون اعتباربخشی(سی سی یو- ویژه) 17 مدون اعتباربخشی( ویژه) 24 مدون اعتباربخشی( ویژه) 31
پنج شنبه 4 مدون اعتباربخشی(اتاق عمل) 11 مدون اعتباربخشی(اتاق عمل) 18 مدون اعتباربخشی(اتاق عمل) 25  
جمعه 5 12 19 26  


تیر

 شنبه 31 مدون اعتبار بخشی (داخلی) 3 101724 مدون اعتبار بخش (داخلی)
 یکشنیه  4مدون اعتبار بخشی(سرپرستاران) 1118 داروهای جعبه اورژانس(آنلاین) 25 مهارت پرستاری (داخلی)
 دوشنبه  5 12 مدون اعتبار بخشی (داخلی) 19 مهارت پرستاری (جراحی) 26 تفسیر گازهای خونی(آنلاین) مهارت (جراحی
 سه شنبه  6 13 20 مدون اعتباربخشی (جراحی) 27  مهارت پرستاری( بهیار) مدون(جراحی)
 چهارشنبه  7 14 21 28
پنج شنبه 1 8 15 22 29
 جمعه 2 9 16 23 30


مرداد

 شنبه 7 مدون اعتباربخشی( داخلی)14 مدون اعتباربخشی( داخلی) 21 مدون اعتباربخشی( داخلی)28 مدون اعتباربخشی( داخلی
 یکشنبه 1 مهارت پرستاری (داخلی) 8 مهارت پرستاری( داخلی) 15 مهارت پرستاری( داخلی) 22 کنترل عفونت( آنلاین) 29
 دوشنبه 2 مدون اعتباربخشی( بهیار)مهارت(جراحی) 9 مدون اعتباربخشی( بهیار)مهارت (جراحی) 16 مدون اعتباربخشی( بهیار) 23 مدون اعتباربخشی( بهیار)- خون و فراورده های خونی( آنلاین) 30
 سه شنبه 3 مهارت پرستاری( بهیار) اعتباربخشی(جراحی) 10 مهارت پرستاری( بهیار) اعتباربخشی(جراحی) 17 مهارت پرستاری( بهیار) اعتباربخشی(جراحی) 24 اعتباربخشی(جراحی) 31
 چهارشنبه 4 پرستاری سالمندی 11 18  بهداشت محیط(آنلاین)- سالمندی و ارتباطات 25 
 پنج شنبه 5 12  خون و فراورده های خونی( آنلاین)19 26 
 جمعه 6 13 20 27 


شهریور

 شنبه  411 کنترل عفونت(آنلاین)18 25
 یکشنبه  5 12  پیشگیری و کنترل عوامل تهدید کننده بیمار( آنلاین)19 اخلاق حرفه ای 26 اخلاق حرفه ای
 دوشنبه  6 13 مدیریت خطر و ایمنی بیمار(آنلاین) 20 شناخت و کنترل عوامل زیان آور محیط کار 27
 سه شنبه  7 14 21 28
 چهارشنبه 1 ایمنی و سلامت شغلی( آنلاین) 8 15 22 29
 پنج شنبه 29 تریاژ 16 23 30
 جمعه 3 10 17 24 31


مهر

 شنبه 1 8 1522 مدون اعتباربخشی( جراحی قلب) 29  مدون اعتباربخشی( جراحی قلب)
 یکشنبه 2 9 16 مهارت پرستاری( جراحی قلب) 23 مدون اعتباربخشی( جراحی قلب) 30 مهارت پرستاری( جراحی قلب)
 دوشنبه 3 10 مدون اعتباربخشی( داخلی) 17 مدون اعتباربخشی( داخلی)+کار با دستگاه دیالیز 24 مدون اعتباربخشی( داخلی)+ مراقبت پرستاری در بیماران ESRD 
 سه شنبه 4 11 مهارت پرستاری( داخلی) 18 مهارت پرستاری( داخلی) + مدون کمک بهیار 25 مهارت پرستاری( داخلی) 25 + مدون کمک بهیار 
 چهارشنبه 5 12 مدون اعتباربخشی( ویژه) 19 مدون اعتباربخشی( ویژه)+ مهارت کمک بهیار 26 مدون اعتباربخشی( ویژه)+مهارت کمک بهیار 
 پنج شنبه 6 13 مهارت پرستاری( ویژه)+ مدون اعتبار بخشی(اتاق عمل) 20 مهارت پرستاری( ویژه)+ مدون اعتبار بخشی(اتاق عمل) 27 مهارت پرستاری( ویژه)+ مدون اعتبار بخشی(اتاق عمل)+ ساکشن 
 جمعه 7 14 21 28 


آبان

شنبه 6 مدون اعتباربخشی( جراحی قلب) 13 مدون اعتباربخشی( جراحی قلب)20 مدون اعتباربخشی( جراحی قلب) 27 مدون اعتباربخشی( جراحی قلب)
 یکشنبه  7 مهارت پرستاری( جراحی قلب) 14 مهارت پرستاری( جراحی قلب) 21 28
 دوشنبه 1 مدون اعتباربخشی( داخلی)+ دیالیز و عوارض آن + کنترل عفونت و بهداشت محیط(آنلاین) 8 مدون اعتباربخشی( داخلی)+ عفونت در بخش دیالیز و واکسیناسیون 15 مدون اعتباربخشی( داخلی)+ آنمی و مراقبت پرستاری در بیماران دیالیزی 22 مدون اعتباربخشی( داخلی)+ دیالیز در اطفال و مراقبت پرستاری 29
 سه شنبه 2 مهارت پرستاری( داخلی) + مدون کمک بهیار 9  مدون کمک بهیار 16 مدون کمک بهیار 23 30
 چهارشنبه 3 مدون اعتباربخشی( ویژه)+ مهارت کمک بهیار 10 مدون اعتباربخشی( ویژه)+ مهارت کمک بهیار 17 مدون اعتباربخشی( ویژه) 24 مدون اعتباربخشی( ویژه) 
 پنج شنبه 4 مهارت پرستاری( ویژه)+ مدون اعتبار بخشی(اتاق عمل) 11 مهارت پرستاری( ویژه)+ مدون اعتبار بخشی(اتاق عمل) 18 25 مدون اعتبار بخشی(اتاق عمل) 
 جمعه 5 12 19 26 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-9-1 9:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ