شاخص توافقات مدیریتی در سال 92

ردیف
نام شاخص
6 ماهه اول 92
6 ماهه دوم 92
1
 
متوسط تعداد دوره های آموزش برگزارشده درماه
119/6
19.83
100/6
16.7
2
 
متوسط تعداد افراد آموزش دیده در ماه
8047/6
1341.16
 
5161/6
860.16
3
 
متوسط ساعت آموزش در ماه
 
751/6
125.16
538/6
89.6
 
4
 
درصد دوره های تئوری عملی
35/119*100
29.41
19/100*100
19
5
 
سرانه ساعت آموزش شغلی
28523/826
34.53
23143/826
28.01
 
6
 
سرانه ساعت آموزش عمومی
 
30329/1138
26.65
 
6748/1138
5.92
7
 
سرانه ساعت آموزش مدیریتی
0
0
8
 
سرانه ساعت آموزش افراد مشمول آموزش
58852/1138
51.71
29891/1138
26.27
عملکرد سوپر وایزر آموزشی در سال 1391 


 

ردیف
نام شاخص
6 ماهه اول91
6 ماهه دوم91
1
متوسط تعداد دوره های آموزش برگزارشده درماه 
1/6 = 37
6
6/13= 67  
                5     
2
متوسط تعداد افراد آموزش دیده در ماه
16/502 = 3013
              6
16/771 = 4627
               6
3
متوسط ساعت آموزش در ماه
3/35 = 212
         6 
1/72 = 433
          6
4
درصد دوره های تئوری عملی
21/0 = 8
        37       
19/0= 13
         67    
5
سرانه ساعت آموزش شغلی
56/23 = 18144
770
40/21 =16395
766
6
سرانه ساعت آموزش عمومی
05/3 = 3336
1091
25/14 = 16374
1110
7
سرانه ساعت آموزش مدیریتی
 
 
 
8
سرانه ساعت آموزش افراد مشمول آموزش
35/19 = 21480
1110
52/29 = 32769
1110
 

آمار آموزشهاي مصوب انجام شده تا پايان مرداد

نفر ساعت آموزشي
جمع ساعت دوره
تعداد عناوين
رديف
11552
146
24    کلی
1
8482
72
10     عمومي
2
3070
74
14       شغلي
3
1456
32
6      درون بخشي
4

 

 

 شاخص های توافقی مدیریتی واحد آموزش بیمارستان شهید دکتر فقیهی جهت نیمه اول و نیمه دوم سال 90 به شرح زیر می باشد .

 

عملکرد سوپر وایزر آموزشی در سال 1390

 
ردیف
نام شاخص
6 ماهه اول90
6 ماهه دوم90
1
متوسط تعداد دوره های آموزش برگزارشده درماه 
16/4=25
         6 
3/8= 50
         6 
2
متوسط تعداد افراد آموزش دیده در ماه
83/245=1475
           6
252= 1514
             6         
3
متوسط ساعت آموزش در ماه
16/ 32 = 193
               6
5/60= 363 
          6
4
درصد دوره های تئوری عملی
08/0 = 2
            24 
8%= 4 
         50
5
سرانه ساعت آموزش شغلی
08/14 = 7209
      512
4/12 = 9329                 749 
6
سرانه ساعت آموزش عمومی
6/5 = 5645
1008
67/0= 695
           1025
7
سرانه ساعت آموزش مدیریتی
17/57 = 972
17
44/1= 26
            18
8
سرانه ساعت آموزش افراد مشمول آموزش
75/12=  12853
1008
5/13= 13889
1025

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-23 14:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ