فرآیندهای ارتقا یافته

انجام آزمایش BHCGآماده سازی داروهای تزریقی یورولوژی
شاخص فرآیندشاخصفرآیند
آموزش به بیمار در حیطه پیشگیری و ارتقا سلامت
پذیرش بیماران سرپایی اتاق عمل در آزمایشگاه
شاخصفرآیندشاخصفرآیند
درخواست منطقی آزمایشات Auto stop CBCدرمان زخم فشاری از طریق پانسمان های نوین
شاخصفرآیند شاخصفرآیند
ارائه خدمات بستری در فوریت داخلی
فرآینداستخوان ماهیشاخصشناسنامهراهکار
آزمایشگاهفرآینداستخوان ماهیشاخصشناسنامهراهکار
پذیرش و انجام عمل جراحی بیمار در بخش جراحیفرآینداستخوان ماهیشاخصشناسنامهراهکار
ویزیت بیماراساتید نفرلوژی و هپارین دیالیزفرآینداستخوان ماهیشاخصشناسنامهراهکار
ارائه خدمات پرستاری موردی در فوریت داخلیفرآینداستخوان ماهیشاخصشناسنامهراهکار
انتقال بیمار از اتاق عمل به بخش ویژهفرآینداستخوان ماهیشاخصشناسنامهراهکار
انجام  ERCPفرآینداستخوان ماهیشاخصشناسنامهراهکار
هموگرافت اتاق عمل قلب
فرآینداستخوان ماهیشاخصشناسنامهراهکار
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-30 11:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ