خط مشی های حقوق گیرنده خدمتاحتضار
 
اخذ رضايت آگانهارایه خدمت توسط پرسنل همگناستفاده از تلفن همراه توسط گیرندگان خدمت و کارکنان در قسمت های مختلف بیمارستاناستفاده نكردن همراه بيمار
اطلاع رسانی  به گیرنده خدمت و مراجعان درباره خدمات بیمارستان اعم از درمانی و غیردرمانی، ضوابط و هزینه های قابل پی شبینی، بیمه های طرفاطلاع رسانی به بیماران و همراهان در زمینه تعرف هها و پوشش های بیم هاي و تخص صهای مورد نیاز آنان در بیمارستان مقصد و دراطلاع رسانی به گیرندگان خدمت در خصوص اقدامات پژوهشی که نیازمند مشارکت آنان است یا بیمار ممکن است مایل به شرکتاطلاع رسانی روشها تشخیصی درمانی نقاط ضعف و قوت و...انتخاب آزادانه و مشارکت -
انتقال و اعزام بیمار بر اساس بخش نامه ،پاسخ به نیازهای عبادی و اعتقادی گیرنده خدمتپذیرش همراه و فراهم نمودن امکانات رفاهی همچون غذاو تسهیلات لازم برای استراحت و خوابپیشگیری از مواردی که استفاده از پرسنل همگن می تواند موجب تأخیر در ارایه خدمت و بروز آسیبهای غیر قابل برگشت برای بیمارشودجلوگیری از دریافت وجه از گیرندگان خدمت، درخارج از چارچوب قوانین و مقررات موجود، توسط کارکنان بیمارستان
حروف اختصاری مجاز و چگونگی استفاده از آنان در مستندات به ویژه در پرونده بیمار و با در نظر گرفتن ایمنی ویحفاظت از اموال گیرنده خدمتحفاظت گیرنده خدمت در برابر حملات فیزیکی و صدمات روحیحفظ حریم خصوصیخبر بد
دریافت اطلاعات-رسیدگی به شکایاترعایت حقوق گیرندگان خدمتسنجش رضایت گیرنده خدمتشناسایی و پاسخ به نیازهای آموزشی بیمار
فراهم کردن امکان انجام مشاوره با پزشک دومقوانین و مقررات مربوط به رعایت کدهای ملی اخلاق در پژوهش در رابطه با تمام طرح های تحقیقاتی که با موضوعات انسانی سر کنترل_مناسب_درد_ گروههای آسیب پذیر محرمانه بودن اطلاعات بیمار
نحوه دریافت هزینه خدمات از گیرنده خدمتنحوه دسترسی گیرنده خدمت به پزشک معالجنحوه گفتن خبر فوتنظارت بر خارج ساختن عضو از اهدا کننده و انتقال آن 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-8-17 15:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ