سنگ شکن (Extracorporeal .Shock.Wave.Lithotripsy)

E.S.W.L

مسئول : سر کار خانم بشارتی  

  Email: sh-be89@yahoo.com 

تلفن تماس : 2317231-0711

 

 روش اجرایی بخش سنگ شکن:

  1. پس از ویزیت بیمار توسط پزشک بیمار به بخش سنگ شکن مراجعه و مسئول بخش جهت تععین وقت اقدام می کند
  2. آزمایشات لازم در دفتر چه ثبت می گردد و به بیمارتحویل داده می شود
  3.  بیماران جهت تشکیل پرونده باید یک روز قبل از عمل سنگ شکن به بخش مراجعه و امور حسابداری نیز انجام دهند
  4. رضایت نامه از بیمار و همراه درجه اول  دریافت می شود
  5. عکس رادیولوژی از کلیه ، بایستی در اول وقت روز عمل سنگ شکن ساعت 7 صبح انجام شود
  6. بعد از عمل ، عکس رادیولوژی کلیه لازم است
  7. عکس قبل از عمل و بعد از عمل جهت گزارش پزشک توسط بخش بایگانی می گردد
  8. در زمان ترخیص به همراه بیمار اعلام می گردد که 2 ماه بعد از عمل برای تحویل جواب به بخش سنگ شکن مراجعه کند
  9. برگه تعیین وقت برای ویزیت مجدد پزشک به همراه  ،تحویل داده می شود
 نوبت دهی : ساعت 8 صبح الی 7 شب

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-1 12:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ