آزمایشگاه شیمی مخصوص
در این بخش تست های اختصاصی بیوشیمی انجام می شود. نمونه های این بخش شامل خون، ادرار 24 ساعته و سنگ می باشد.
G6PD                                                                                همان روز
Fibrinogen Level                                                                همان روز
Hbf,Hbs                                                                            همان روز
Solubility test                                                                    همان روز
Hb A2                                                                               یک هفته
Hb Elctrophoresis.                                                              دوهفته
Mucopolysacharid                                                              همان روز
Pro.Electrophores                                                              دو هفته
VMA                                                                                هفته ای یکبار
Stone analysis                                                                  هفته ای یکبار
5HIAA                                                                              همان روز
Porphyrin                                                                         همان روز
Hb A1c                                                                             هفته ای یکبار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 10:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ