آزمایشگاه انگل شناسی
آزمایشگاه انگل شناسی محل شناسایی انگل ها است و چون محل زندگی انگل ها بیشتر در لوله گوارشی است عمده نمونه این آزمایشگاه نمونه مدفوع می باشد که زیر دستگاه هود به صورت ماکروسکوپی بررسی می شود و یک نمونه برای بررسی میکروسکوپی نیز تهیه می شود در ضمن از نظر وجود خون در مدفوع تستی انجام می گیرد. گاهی بعضی از نمونه ها احتیاج به رنگ آمیزی دارند و یا تست اختصاصی تر که آنها نیز انجام می گیرند.
آزمایش مالاریا روی خون بیمار و آزمایش سالک (لیشمانیا) روی نمونه پوستی بیمار در این اتاق انجام می شود.
لیست آزمایش ها و تاریخ جوابدهی:                                         جواب
آزمایش مستقیم روی نمونه مدفوع   OB/OP                            همان روز
آزمایش سالک         Leishman Smear                                  دو روزبعد
آزمایش مالاریا                                           Malaria Smear   یک روز بعد           
تست اختصاصی اکسیور     Swab Test                                 همان روز
روند مراجعه بیماران:
1-      پذیرش توسط دفتر آزمایشگاه
2-      تحویل نمونه مدفوع حداکثر تا 10 صبح به دفتر آزمایشگاه (به غیر از نمونه از نمونه های اورژانسی که در هر ساعتی از شبانه روز پذیرفته می شود).
3-      نمونه گیری پوستی سالک و نمونه گیری خون برای مالاریا در دفتر آزمایشگاه انجام می شود و بیمار آن را به بخش انگل شناسی تحویل می دهد.

   

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 10:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ