آزمايشگاه هورمون شناسی
در این بخش آزمایش های تخصصی هورمونی با استفاده از تجهیزات مختلف انجام می گردد.
تجهیزات:
گاماکانتر، الایزا، Shaker، Washer
فهرست آزمایش ها و تاریخ جوابدهی:
FSH                                          هفته ای دو بار
LH                                            هفته ای دو بار
Prolactin                                   هفته ای دو بار
DHEA                                        هفته ای دو بار
T3                                               هرروز
T4                                               هرروز
TSH                                            هرروز
T3 UP                                         هرروز
Free T3                                       هفته ای دو بار
Free T4                                       هفته ای دو بار
Anti TPO                                      هفته ای دو بار
Anti TG                                        هفته ای دو بار
BHCG (RAPID)                              هرروز
PSA                                              دوبار در هفته
Free PSA                                      دوبار در هفته
Ferritin                                          دوبار در هفته
HBS                                              دوبار در هفته
HCV                                              دوبار در هفته
HIV                                                دوبار در هفته
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 10:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ