عنوان

نوع عمل

 kجراحی

 kبیهوشی

میانگین مدت اقامت

كليه / انسیزیون

درناژ آبسه کلیه یا دور کلیه ( عمل مستقل )

5/12

7

4-2 روز

نفروستومی ؛ نفروتومی با درناژ

18

7

نفرولیتوتومی ، درآوردن سنگ

20

7

عمل ثانویه جراحی برای سنگ

25

7

سنگ بزرگ ( شاخ گوزنی ) که لگن و لگنچه کلیه را پر کند

26

7

با برداشت سنگ ؛ پیلولیتوتومی ؛ پلویولیتوتومی

20

7

نفرکتومی ، شامل اورترکتومی ناقص ، با هر روشی ، شامل برداشت دنده

25

7

با اوروترکتومی کامل و برداشت کاف مثانه از طریق همان برش

24

7

اکسیزیون یا برداشت جدار کیست ( های ) کلیوی

16

7

وارد کردن

وارد کردن گاید بداخل لگنچه کلیه و یا حالب همراه با دیلاتاسیون برای ایجاد مجرای نفروستومی ، از روی پوست

5

4

ترمیم

پیلوپلاستی ؛ عمل پلاستیک روی لگنچه کلیه ، با یا بدون عمل پلاستیک روی حالب ، نفروپکسی ، نفروستومی ، یا اسپلینت کردن حالب

 5/22

7  

حالب/انسيزيون

 

اورترولیتوتومی ، یک سوم فوقانی حالب

 6/19

  7

یک سوم میانی حالب

5/18 

6  

یک سوم تحتانی

 20

6  

ترمیم

اورترونئوسیستوستومی ؛ آناستوموز حالب به مثانه یا عملهای دیگر برای تصحیح برگشت ادرار از مثانه به حالب ، یک طرفه

2/22 

6  

بخیه

اورترورافی ؛ بخیه زدن حالب ( عمل مستقل )

20 

6  

مثانه / آنسيزيون

سیستوستومی ؛ سیستوتومی   با درناژ

  12

  5

سیستولیتوتومی ؛ سیستوتومی با برداشت سنگ ، بدون برداشت گردن مثانه

12  

5  

مثانه / اکسیزیون

سیستوتومی برای اکسیزیون ساده گردن مثانه  ( عمل مستقل )

  15

3  

مثانه / اکسیزیون

سیستکتومی ، پروستاتکتومی ، اورتروتکتومی و عقده های لنفاوی در مردان   همراه با کاندوئی اورتروایلیال یا ساخت مثانه از سیگموئید ، شامل آناستوموز به روده

50  

  8

4-2 روز 

ترمیم

سیستوپلاستی یا سیستواورترو پلاستی ؛ جراحی پلاستیک مثانه و یا گردن مثانه  ( 7 - پلاستی قدامی ، برداشتن فوندوس مثانه و غیره )،

20  

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیستورافی؛ترمیم زخم،صدمه یا پارگی مثانه ، ساده

 5/14

6  

سيستوسكوپي اورتروسكوپي سيستواورتسكوپي

وارد و خارج کردن استنت دائمی

  4

3  

در بیمارستان

  3

3  

سيستوسكوپي اورتروسكوپي سيستواورتسكوپي

باکاتتریزاسیون حالب،بایا بدون شستشو ، وارد کردن مایع بصورت قطره قطره یا انجام اورتروپیلوگرافی ، بدون احتساب خدمات رادبولوژیک

  3

   3

 

سیستواورتروسکوپی ؛ با نمونه برداری

  3

3  

با اتساع مثانه برای سیستیت بینابینی ، بیهوشی عمومی یا القایی ( اسپاینال و غیره )

3  

3  

باکالیبراسیون ویافراخ سازی تنگی مجرا،بایابدون مه آتوتومی یاتزریق ماده برای سیستوگرافی،مردیازن

3  

3  

با تزریق استروئید یا سایر مواد به داخل تنگی

8/2 

3  

با مه اتوتومی مجرا ، یک طرفه با دو طرفه

  4

3  

لیتولاپکسی،خرد کردن یاقطعه قطعه کردن سنگ ، باهرروشی،در مثانه،ودرآوردن قطعات،بصورت ساده؛کوچک(کمتراز5/2سانتیمتر )

  10

  3

مشکل یا بزرگ ( بالای 5/2 سانتی متر )

8/12 

3  

با دستکاری ، بدون در آوردن سنگ حالب ( کاتترگذاری داخل حالب را نیز شامل می شود)

5  

  3

اورتروسکوپی/ پیلوسکوپی رژید،شامل سیستوسکوپی و اتساع حالب

 5/12

 -

با برداشت سنگ

  16

3  

با سنگ شکنی ( هر اندازه )

18  

3  

جراحی از داخل مجرای ادراری

اورتروسکوپی تشخیص با استفاده از برس یا با نمونه برداری ، یا با فولگوراسیون

 5/17

3  

 

 

 

 

 

4-2 روز 

 

 

 

رزکسیون گردن مثانه ازطریق داخل مجرا(عمل مستقل )

10  

3  

  رزکسپون پروستات از داخل مجرا،شامل کنترل خونریزی بعدازعمل درروزهای اول بستری دربیمارستان،بصورت کامل(وازکتومی ،مه آتوتومی،سیستواورتروسکوپی، کالیبراسیون وبا اتساع مجرا،و اورتروتومی داخلی راشامل میشود)

20  

  5

ترمیم

اورتروپلاستی ، مرحله اول ، برای فیستول ، دیورتیکول یا تنگی ( مثل نوع یوهانس )

  10

  3

اورتروپلاستی بالوله ای کردن مجرای خلفی ویاقسمت تحتانی مثانه برای بی اختیاری ادراری(مثل عمل تراگو، لدبتر )

  22

 -

اورترومه آتوپلاستی ، با جلو کشیدن مخاط

4  

 

بخیه

اورترورافی ، ترمیم پارگی مجرا در زن

2/10 

3  

ترمیم اورتروستومی یا فیستول مجرا به پوست در مردان ( عمل مستقل )

  6

3  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 10:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ