عنوان

نوع عمل

k جراحی

k بیهوشی

میانگین مدت اقامت

غده تیروئید( اکسیزیون )

لویکتومی توتال تیروئید ، یک طرفه

16

6

4-2 روز

بالوبکتومی ساب توتال طرف مقابل ، شامل ایسم

21

6

تیروئیدکتومی توتال یا کامل

18

6

تقریباً کامل

19

6

ساب توتال یا ناقص

17

6

غده تیروئید( اکسیزیون )

تیروئیدکتومی توتال یا ساب توتال با دیسکسیون محدود گردن ، برای بدخیمی

26

6

با دیسکسیون رادیکال گردن

29

6

پاراتیروئید ، تیموس ، غدد فوق کلیوی و جسم کاروتید ( اکسیزیون )

پاراتیروئیدکتومی یا اکسپلوراسیون پاراتیروئید (ها)

2/18

6

در آوردن تیموس ، ناقص یا کامل ( عمل مستقل )

5/19

13

آدرنالکتومی ، ناقص یا کامل ، یا اکسپلوراسیون غده فوق کلیوی ، با یا بدون نمونه برداری ، از راه شکم ، کمر یا پشت ( عمل مستقل ) ، یک طرفه

5/19

10

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 10:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ