عنوان

نوع عمل

kجراحی

 kبیهوشی

میانگین مدت اقامت

مری

ازوفاگوگاسترکتومی ، برای یک سوم تحتانی مری، واگوتومی و پیلورو پلاستی توراکوآبدومینال،دریک یا دو مرحله

4/20

15

3-2 روز

معده / اكسيزيون

گاسترکتومی توتال ، شامل آناستوموز روده ای

28

7

گاستروکتومی نیمه یا ساپتوتول ، شامل پیلوروپلاستی ، گاسترودئودنوستومی یا گاستروژژونستومی

21

7

واگوتومی و پیلوروپلاستی ، بایا بدون گاستروستومی

5/18

7

بخیه

گاستروژژونوستومی

2/15

7

روده ها بجز ركتوم انسیزیون

آنترولیز در انسداد حاد روده

6/14

6

روده ها بجز ركتوم  

اکسیزیون

آنترکتومی ؛ برداشت روده کوچک با آناستوموز

6/17

6

کولکتومی ناقص ، با آناستوموز

5/18

6

باکولوستومی انتهائی و بستن قسمت دیستال   ( عمل تیپ هارتمن )

5/17

6

باموکوزکتومی رکتال آناستوموز ایلئوآنال ، ایجاد مخزن ایلئال ، (  یا J s) با یا بدون لوپ ایلئوستومی

5/42

7

آنتروستومی ، فیستولیزاسیون روده به خارج

ایلئوستومی

5/14

6

کولوستومی یا سکوستومی در سطح پوست (عمل مستقل )

5/11

6

بخیه

بخیه کردن روده بزرگ یا کوچک( آنترورافی ) ، بعلت اولسر پرفوره ، ضایعه یا پارگی منفرد

5/13

6

بستن آنتروستومی روده بزرگ یا کوچک

10

6

آپانديس

آپاندکتومی

10

6

برای آپاندیس پاره شده به همراه آبسه یاپریتونیت منتشر

11

6

ركتوم اکسیزیون

پروکتکتومی کامل آبدومینو – پرینئال

28

7

اکسیزیون پرولاپس رکتوم ، با آناستوموز، ازراه پرینه

15

4

ترمیم

پروکتوپکسی برای پرولاپس ، از راه شکم

5/17

4

مقعد/ انسیزیون

فیستولوتومی زیر جلدی

5/1

4

انسیزیون و درناژ آبسه پری آنال سطحی

8/0

4

اسفنکتروتومی آنال؛قطع اسفکترآنال(عمل مستقل

2/1

4

فیشرکتومی با یا بدون اسفنکترومی

5/1

4

هموروئید کتومی خارجی ، کامل

5

4

كبد / انسیزیون

هپاتوتومی ، درناژ آبسه یا کیست ، یک یا بیشتر

16

7

مجاری صفراوی / اکسیزیون

کوله سیستکتومی

5/13

7

با اکسپلوراسیون باز مجرای مشترک صفراوی

20

7

باکولدوکو نتروستومی

36

7

  پانکراس / آنسیزیون

درناژ شکمی برای پانکراتیت

13

7

پانکراس / اکسیزیون

پانکراتکتومی پروکسیمال ، ساب توتال ، با پانکراتیکوژژونوستومی یا پانکراتیکودئودنوستومی ( عمل ویپل )

35

7

شکم ، صفاق و امنتوم / انسیزیون

لاپاراتومی تجسسی؛سلیوتومی تجسسی(عمل مستقل )

10

6

شکم ، صفاق و امنتوم / اکسیزیون

اکسیزیون تومور یا کیست داخل شکمی یا خلف صفاقی

14

7

وسیع

21

7

ترمیم – هرنیوپلاستی ، هرنیورافی ، هرنیوتومی

ترمیم فتق مغبنی ، سن 5 سالگی یا بالاتر ( یک طرفه )

5/8

4

شکمی یا قدامی ( عمل مستقل )

5/11

6

اپی گاستریک ، ساده ، چربی بیش صفاتی  ( عمل مستقل )

4

4

سن 5 سالگی یا بیشتر  

8

4

بخیه

ترمیم ثانویه دیواره شکم برای فتق احشاء یا باز شدن زخم

2/6

7

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 10:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ