عنوان

نوع عمل

  kجراحی

 kبیهوشی

میانگین مدت اقامت

طحال / اکسیزیون

اسپلنکتومی ( عمل مستقل )

16

7

4-2روز

انسيزيون عقده ها و مجاري لنفاوي

عقده ( های ) آگزیلاری عمقی

8

6

لنف آدنکتومی رادیکال

لنف آدنکتومی گردنی ( رادیکال نک دیسکسیون مدیفیه )

21

6

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 10:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ