عنوان

نوع عمل

k جراحي

k بيهوشي

میانگین مدت اقامت

آلت / اکسیزیون

برداشت پلاک فیبروتیک ( بیماری پی رونی )

3/8

3

 4-2 روز

برداشت جراحی با روشی غیر از کلان یا ایجاد شکاف پشتی غیر از نوزادان

3

3

وارد کردن

تزریق اجسام غاری با ماده ( مواد ) داروئی ( مثل پاپاورین ، فنتولامین و غیره )

4/1

3

ترمیم

عمل پلاستیک بر روی آلت بمنظور اصلاح کوردی ( مثل هیپوسپاد یاس ) ، با یا بدون آزاد کردن یا تغییر محل مجرا

8

3

ترمیم یک مرحله ای هیپوسپادیاس ( با یا بدون کوردی یا ختنه )؛با جلو بردن ساده مه آ ( مثل مگ پای ، وی فلاپ )

12

-

با اورتروپلاستی   یا فلاپ های پوستی موضعی ( مثل فلیپ فلاپ ، فلاپ پره پوس )

14

-

با دیسکسیون وسیع برای تصحیح کوردی و اورتروپلاستی با فلاپ های پوستی موضعی ، وصله گرافت پوستی و یا فلاپ جزیره ای   

5/20

-

ترمیم هیپوسپادیاس پروگزیمال آلت یا پنواسکروتال ، در یک مرحله ، نیازمند دیکسیون   وسیع برای تصحیح کوردی و اورتروپلاستی با استفاده از گرافت لوله ای پوست و یا فلاپ جزیره ای

23

-

ترمیم هیپوسپادیاس در ناحیه پرینه ، در یک مرحله ، نیازمند دیسکسیون وسیع برای تصحیح کوردی و اورتروپلاستی با پوست ویا فلاپ جزیره ای

5/26

-

ترمیم عوارض هیپوسپادیاس ( مثل فیستول ، تنگی ، دیورتیکول) ؛ با بستن , انسیزیون یا اکسیزیون به طور ساده

5/10

-

نیازمند آزاد کردن فلاپ های پوستی و اورتروپلاستی با فلاپ یا گرافت وصله ای

16

-

نیازمند دیسکسیون وسیع و اورتروپلاستی با فلاپ ، گرافت وصله ای یا گرافت لوله ای ( شامل انحراف مسیر ادرار )

20

-

شنت جسم غاری به ورید سافن ( عمل برای پریاپیسم ) ، یک طرفه یا دو طرفه

5/12

-

شنت جسم غاری به جسم اسفنجی ( عمل برای پریاپیسم ) ، یک طرفه یا دو طرفه

5/12

-

بیضه / اکسیزیون

انسیزیونال ؛ یک طرفه ( عمل مستقل )

1/3

3

دو طرفه ( عمل مستقل )

4

3

ارکیکتومی ساده ( شامل نوع ساب کپسولار ) ، با یا بدون پروتز بیضه ، از راه اسکروتوم یا اینگوئینال ، یک طرفه

3/6

3

دو طرفه

1/8

3

ارکیکتومی رادیکال برای تومور ، از راه اینگوئینال

5/9

4

اکسپلوراسیون برای بیضه نزول نکرده ( ناحیه اینگولینال یا اسکروتوم ) ، یک طرفه

3/8

4

ترمیم

جا انداختن پیچش بیضه به کمک جراحی ، با یا بدون تثبیت بیضه طرف مقابل

10

3

اورکیوپکسی ، از هر نوع ، با یا بدون ترمیم فتق ، یک طرفه

11

4

دو طرفه

21

4

اپیدیدیم / اکسیزیون

اکسیزیون اسپرماتوسل با یا بدون اپیدیدیمکتومی

8

3

تونیکا واژینالیس/ انسیزیون

اکسیزیون هیدروسل ، یک طرفه

8

3

اسکروتوم / انسیزیون

اکسپلوراسیون اسکروتوم

5

-

مجرای دفران / اکسیزیون

وازکتومی ، یک طرفه یا دو طرفه( عمل مستقل) شامل آزمایشات اسپرم بعد از عمل

5/4

3

ترمیم ( مجرای دفران )

وازووازوستومی ، وازووازو رافی ، یک طرفه

20

3

دو طرفه

30

3

طناب منوی/ اکسیزیون

اکسیزیون واریکوسل یا بستن وریدهای اسپرماتیک برای واريكوسل(عمل مستقل)

8

3

با ترمیم فتق

5/9

4

پروستات / انسیزیون

نمونه برداری پروستات ، بوسیله سوزن یا پانچ ، منفرد یا متعدد ، از هر راهی

2

3

اولتراسوند تشخیصی

نمونه برداری از پروستات ( شامل خود نمونه برداری به کمک اولتراسوند )

4/3

-

بروستات / اکسیزیون

پروستاتکتومی رادیکال

26

7

سوپراپوبیک ، یک یا دو مرحله ای ، شامل کنترل خونریزی بعد از عمل در طی مرحله اول بستری ، کامل ( وازکتومی ، مه آتوتومی ، کالیبراسیون و یا دیلاتاسیون مجرای ادرار ، و اورتروتومی داخلی را شامل می شود )

20

6

رتروپوبيك رادیکال

26

6

جراحی دو جنسی

مردانه به زنانه

35

6

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 10:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ