جوانی جمعیت3
اسلایدر اول
تقدیرنامه بسیج
جوانی جمعیت 1
جوانی جمعیت 2
اطلاعیه‌ها
تازه‌های خبر
درباره مرکزآموزشی درمانی شهید دکتر فقیهی
در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی، مرحوم حیدر علی خان عزالملوک در محل فعلی بیمارستان یک مریضخانه احداث نمود و نیمی از درآمد حاصل از عائدات یک روستا در منطقه درودزن را وقف درمان بیماران بی بضاعت آن نمود. در سال ۱۳۲۲ توسط شهرداری وقت، در این محل یک بیمارستان مجهز احداث گردید. بیمارستان شهید دکتر فقیهی در سال ۱۳۲۲ با نام بیمارستان سعدی تأسیس شد. یکی از بنیانگذاران این بیمارستان که به یکصد تختخوابی معروف بود، مرحوم علی اصغرخان حکمت شیرازی است که از بودجه اداره صحیه و شهرداری شیراز آن را ساخت. ایشان در خاطرات ۲۷ اسفند ۱۳۲۳ چنین می نویسد: «بیمارستان سعدی، این بیمارستان به موجب نذر عهدی که به درگاه الهی نمودم و خداوند توفیق فرمود، در سال ۱۳۱۸ بانی شدم. در آن تاریخ به خدمت وزارت کشور مشغول بودم و امور صحیه نیز جزو آن وزارت بود. در سال ۱۳۱۷ روزی در بابا کوهی متوجه شدم که شیراز بیمارستانی که کفاف حاجات فقرا و بیماران بینوا را نماید، ندارد. با خداوند عهد کردم که هرگاه موفقیتی حاصل شود، به ساختن عمارت مخصوص بیمارستان اقدام نمایم. این آرزو بر آمد. نقشه آن را که برای یک بیمارستان مکمل صد تختخوابی تهیه شده بود، از طرف مهندس سیرو فرانسوی ترسیم و از بودجه اداره صحیه و شهرداری شیراز پرداخته شد".